Categorïau
Apêl gyntaf

Tarian Cymru: neges o ddiolch i chi

English

Dros yr wythnosau mae Tarian Cymru wedi codi dros £91,000 er mwyn darparu a sicrhau cyflenwad angenrheidiol o PPE am ddim i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae dros 200,000 o eitemau wedi eu dosbarthu at weithwyr mewn 200 o wahanol sefydliadau ar draws Cymru.

Rydym wrthi’n dosbarthu’r darnau olaf o offer ac mae’r tudalen GoFundMe wedi cau.

Diolch o galon i chi am eich holl gefnogaeth, eich syniadau, eich brwdfrydedd ac am rhoi o’ch amser a’ch poced i’n helpu!

Diolch i bob busnes sydd wedi helpu ni i godi arian trwy ocsiwn, raffl, rhoi gwobrau neu drwy cyfrannu’n ariannol. A diolch i bob unigolyn hefyd sydd wedi cyfrannu’n uniongyrchol neu sydd wedi mynd ati i godi arian. Diolch i bob cerddor ac artist. Chi wir wedi gwneud gwahaniaeth!

Diolch hefyd i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn rhan o’r fenter, mae gymaint ohonoch! Yn codi arian, yn ffonio gweithwyr iechyd a gofal, yn gyrru ledled Cymru, yn pacio a llwytho ac yn gwneud gymaint mwy. Mae wedi bod yn siwrnau a hanner!! DIOLCH! Dyma luniau o rhai o’r pobol i ni wedi helpu. 😀

Cofiwch am ein menter newydd i helpu ein cymdogion oddi cartref i ymladd y feirws: Ni Yw Y Byd.

Categorïau
Ni Yw Y Byd

Tarian Cymru yn lansio Ni Yw Y Byd

English

Yn dilyn llwyddiant ymgyrch codi arian Tarian Cymru, rydym yn lansio apêl newydd, sef Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

Trwy amrywiaeth o weithgareddau mae Tarian Cymru, hyd yn hyn, wedi codi dros £91,000 er mwyn darparu a sicrhau cyflenwad angenrheidiol o PPE yn rhad ac am ddim i weithwyr yn y sector iechyd a gofal yng Nghymru. 200,000 o eitemau wedi eu dosbarthu at 200 o wahanol sefydliadau ar draws Cymru.

Mewn gwahanol ffurf, rydym oll wedi teimlo effaith coronafeirws ar ein bywydau yma yng Nghymru.

Rydym ni, trefnwyr Tarian Cymru, hefyd yn ymwybodol fod coronafeirws yn bygwth iechyd ein cymdogion oddi cartref, a chredwn y dylem ymateb i’r bygythiad sy’n wynebu’r cymunedau hyn ledled y byd.

Bwriad Ni Yw Y Byd yw codi arian a chefnogi gwaith dyngarol rhyngwladol sy’n mynd i’r afael â’r coronafeirws yn rhai o wledydd tlotaf y byd gan ddechrau’r mis hwn gyda gwersyll ffoaduriaid Rohingya yn Cox’s Basar ym Mangladesh.

Mae oddeutu 850,000 o bobl yn byw yn y gwersyll. Dyma gymuned sydd eisoes yn gwynebu prinder dŵr glân, bwyd a gofal iechyd. Wrth gefnogi Ni Yw Y Byd, byddwch yn cefnogi gwaith Cymorth Cristnogol a’i partneriaid sy’n gweithio eisoes yn y gwersyll wrth iddynt geisio rhoi stop ar ymlediad y feirws yno.

Bydd eich arian yn eu cefnogi i:

 • ddarparu PPE i’r gweithwyr iechyd yn y gwersyll
 • adeiladu gorsaf golchi dwylo ger mynedfa’r 10 canolfan iechyd
 • dosbarthu citiau hylendid i 50,000 o bobl yn cynnwys hand sanitizer, sebon, bleach i disinfecto surfaces, eitemau ar gyfer hylendid mislif
 • hyfforddi 85-100 o weithwyr iechyd i allu trin pobl wedi’u heintio
 • ddefnyddio gwirfoddolwyr ac arweinwyr crefyddol i godi ymwybyddiaeth o’r feirws a rhannu negeseuon am hylendid i’r bobl yn y gwersyll yn eu hieithoedd brodorol.

Ein bwriad yw cefnogi gwaith dyngarol mewn gwledydd eraill wrth i’r amser mynd heibio.

(Gweler hefyd: Beth sydd wedi digwydd i apêl wreiddiol Tarian Cymru?)

Cyfrannwch

Mae coronafeirws yn effeithio ni gyd. Mae angen gweithredu ar frys a helpu ein cymdogion ledled y byd.

Cyfrannwch yma: helpwch bobl Rohingya ym Mangladesh.

Categorïau
Apêl gyntaf Datganiad

Sgript Richard Burton prin mewn ocsiwn ar gyfer apêl Tarian Cymru

English

Mae sgript prin oedd yn eiddo i’r eicon actio Richard Burton mewn ocsiwn ar-lein i godi arian ar gyfer apêl PPE Tarian Cymru.

19 oed oedd Richard Burton pan gafodd ei gastio yn fersiwn radio 1945 o’r ddrama The Corn is Green, a gynhyrchwyd gan ei fentor tymor hir, ei gydweithredwr a’i ffrind Philip Burton.

Gwaith actio cynnar iawn yn ei yrfa oedd hwn i Richard Burton, nad oedd yn actor proffesiynol eto, heb sôn am yr enwogrwydd byd-eang a ddaeth yn sgil ei lwyddiannau yn Hollywood a’i berthynas adnabyddus gyda’i gyd-actor Elizabeth Taylor.

Mae’r sgript wedi’i deipio ac mae’n cynnwys nifer o nodiadau mewn pensil wedi eu hychwnaegu, mae’n debyg, gan Richard Burton ei hun.

Fe’i darganfuwyd gan yr awdur o Gymru Richard King wrth glirio cartref ei rieni yng Nghasnewydd. Dywed yr awdur ‘Rwy’n ymwybodol o berthynas, hen hen fodryb o bosibl, a fu’n gweithio yn y BBC yn ystod y rhyfel ac rwy’n tybio mai trwyddi hi y daeth y sgript i feddiant fy nheulu. Roedd fy rhieni hefyd yn weithgar iawn ym maes drama amatur ddiwedd y 1950au mewn lleoedd fel Oxford House yn Risca, felly efallai mai cymdeithas ddrama leol a oedd wedi defnyddio sgript yr addasiad radio oedd y ffynhonnell’.

Darlledwyd The Corn Is Green yn wreiddiol ym mis Ionawr 1945 ar Wasanaeth Cartref y BBC. Roedd dramâu radio o’r fath yn ffynhonnell celf ac adloniant hanfodol i gyhoedd oedd yn ymdopi â thrallod hir yr Ail Ryfel Byd. Gwyddys bod Richard Burton ei hun wedi gweithio i’r pwyllgor Cydweithredol lleol adeg y rhyfel, gan ddosbarthu cyflenwadau yn gyfnewid am gwponau ym maestrefi Port Talbot.

Mae Tarian Cymru yn dosbarthu offer amddiffynnol personol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru. Dywed Carl Morris, cyd-drefnydd yr apêl, “Roedden ni yn yr apêl wrth ein boddau o gael y sgript anhygoel a hynod ddiddorol hon, sydd o bwysigrwydd aruthrol i hanes y celfyddydau dramatig, ac wrth gwrs ffans Richard Burton. Mae’r ocsiwn hon yn gyffrous iawn – mae’n dechrau am 99c fel y gall bron unrhyw un gynnig. Pwy fydd yn dod yn berchennog lwcus y sgript anarferol hon? Mae’r holl gefnogaeth i’r apêl wedi bod yn ysgubol, yn ei holl ffurfiau – o gerddorion, i sefydliadau, i heriau chwaraeon, i roddion gan gefnogwyr unigol, ac arwerthiannau fel hyn. Mae pob ceiniog a godwn trwy hyn a dulliau eraill yn mynd tuag at brynu a dosbarthu PPE ar gyfer ein gweithwyr iechyd a gofal ledled Cymru.”

 • Mae’r ocsiwn a lluniau o’r sgript ar gael ar eBay.
 • Actor o Gymru oedd Richard Burton a anwyd fel Richard Jenkins ym 1925 ym Mhontrhydyfen ger Port Talbot a Castell-nedd. Cafodd ei enwebu am Wobr Academi saith gwaith, ac mae ganddo gysylltiad agos yn ymwybyddiaeth y cyhoedd gyda’i ail wraig, yr actor Elizabeth Taylor.
 • Ysgrifennwyd y ddrama The Corn is Green gan yr actor a dramodydd nodedig Emlyn Williams – a oedd hefyd yn ffrind agos i Richard Burton. Fe’i haddaswyd ar gyfer radio gan T Rowland Hughes a’i ddarlledu gyntaf ar Saturday Night Theatre, BBC Home Service ar 27 Ionawr 1945. Bu Gladys Young a Jesse Evans hefyd yn actio yn yr addasiad radio.
 • Cynhyrchydd y ddrama radio oedd Philip Burton, a oedd yn athro, mentor a ward gyfreithiol Richard Burton er 1943 – a dyna pam y newidiodd Richard gyfenw o Jenkins i Burton. Byddai’r ddau ddyn yn cydweithredu ar brosiectau ac aros yn agos am nifer o flynyddoedd.
 • Mae Tarian Cymru yn ymgyrch ledled Cymru i ddarparu offer amddiffynnol i weithwyr allweddol. Dechreuwyd yr ymgyrch codi arian gan wirfoddolwyr ar Ebrill 6ed.
 • Mae’r arian a godwyd bellach wedi pasio £76,000, ac mae dros 200,000 o ddarnau o PPE wedi’u dosbarthu.
 • Mae’r ymgyrch codi arian yn cael ei rhedeg fel menter cyllido torfol ar blatfform GoFundMe, gyda thîm o wirfoddolwyr yn gweithio i gael y PPE iawn i’r gweithwyr sydd ei angen fwyaf.
 • Cynghorir gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol sy’n gweithio heb PPE digonol i gysylltu â’r apêl trwy’r ffurflen.
 • I gyfrannu ewch i’r tudalen GoFundMe
Categorïau
Apêl gyntaf Erthygl

Gwrando: Elin Fflur, Carwyn Ellis, Gentle Good, Stiwdio Sain, Corona Revolver a mwy

English

Mae’r holl artistiaid isod wedi rhyddhau caneuon i gefnogi Tarian Cymru. Mae amrywiaeth eang o arddulliau a rhywbeth i bawb.

Bydd yr holl elw yn mynd tuag at brynu a dosbarthu offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru. (Dim ffioedd Bandcamp ar 5 Mehefin!)

Prynwch a gwrandewch a mwynhewch!

Elin Fflur

Newydd sbon heddiw!

Dyma anthem pop ysbrydoledig o’r enw Enfys.

Prynwch Enfys

elin-fflur-enfys

Carwyn Ellis

Mae Carwyn yn adnabyddus fel arweinydd bandiau rhyfeddol Colorama a Rio 18.

Mae e wedi rhyddhau sengl…

…ac EP, i gefnogi’r apêl, fel artist solo.

Corona Revolver

Waw! Dyma lwythi o gerddorion o’r sîn Caerdydd a thu hwnt sydd wedi ailddehongli’r clasur o albwm Revolver gan The Beatles. Mae’r albwm am ddim i godi ymwybyddiaeth o’r apêl felly cyfrannwch yn hael os gwelwch yn dda os ydych chi’n mwynhau’r albwm.

Carys Eleri

Dwy gân gomedi gan y gantores, actores, cyfansoddwraig, … o’r Tymbl!

Mae Charlotte Church, Erin Richards, Nick Helm a Owain Wyn Evans yn ymddangos yn y fideos: Fat ‘n’ Clean a Beyond the Fence.

Stiwdio Sain

Pan gawni fynd allan eto
Mi fydd y byd i gyd yn newydd

Pwy yw Stiwdio Sain?

Wel…

Guto Dafydd
Gethin Griffiths
Aled Wyn Hughes
Angharad Jenkins
Ifan Emlyn Jones
Owain Roberts
Branwen Haf Williams
Georgia Ruth Williams
Osian Huw Williams

ac mae Georgia Ruth wrthi’n gweithio ar gasgliad amlgyfranog o ailgymysgiadau o’i thiwns!

John Nicholas & The South Wales Collective

Lawrlwytho am ddim, cyfrannwch yn hael plîs.

Pwy yw’r South Wales Collective sy’n canu’r gân wreiddiol hon gan John Nicholas?

… John Adams, Tom Auton, Holy Home Video, Sons of Owen, Bryony Sier, Whiskey Lies (Chris Morris), Laura Power, Pay The Man, LUNA TIDES (Thomas James), Julia Harris, Tomos Lewis, Stuart Paton, Lowri Thomas, John Nicholas, Eleri Angharad, Fire Fences (Aaron Nicholas), The Blims (Martin Dann), James Davies, Nathan Warnes.

The Gentle Good

Diolch i Gareth Bonello am ei gefnogaeth cynnar i’r apêl: “cyfansoddiad gwreiddiol sy’n ceisio creu darlun cerddorol o’r profiad o nofio mewn afonydd. Bron 5 munud o gerddoriaeth offerynnol a chaneuon adar i’ch gwibio yn ôl i lan yr afon.”

…Diolch!

Cerddorion… Plîs gadewch wybod os oes angen cynnwys unrhyw senglau neu albymau eraill.

Diolch hefyd i Gruff Rhys, Gwenno, Adwaith, R Seiliog… am gyfrannu nwyddau a recordiau i ni werthu. Diolch i Jean Jacques Smoothie, Hoy a’i ffrindiau ac eraill sydd wedi gwneud perfformiadau a gigs ar-lein.

Diolch o galon i’r holl artistiaid ac i chi am wrando a chefnogi.

Therapies-Inpatient-Unit-Glan-Clwyd

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Ydych chi’n nabod rhywun sy’n gallu gwneud her noddiedig i gefnogi Tarian Cymru?

English

Diolch o galon am gefnogi gweithwyr iechyd a gofal trwy apêl Tarian Cymru.

Dros yr wythnosau nesaf bydd y gwaith yn parhau achos mae dal llawer o angen am offer gwarchodol yn ein cartrefi gofal a safleoedd GIG Cymru.

Dyma eitem wych ar Tarian Cymru o raglen Heno S4C. Rhannwch plîs!

Ydych chi’n nabod rhywun sy’n gallu gwneud her noddiedig i gefnogi Tarian Cymru?

Mae Osian Jones Caernarfon yn seiclo ar daith rithiol o Gaernarfon i Gaeredin.

Mae pobl eraill yn cerdded, rhedeg, tynnu lluniau, siafio pen a mwy… i godi arian am PPE. Darllenwch y canllaw hwn, a phasiwch ymlaen.

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ail ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ail ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn at post@tarian.cymru (nodwch fod bidio’n cau am 1pm ar ddydd Sul 24 Mai 2020).

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn at post@tarian.cymru (nodwch fod bidio’n cau am 1pm ar ddydd Sul 24 Mai 2020).

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Cartrefi gofal: yr angen

English

Nid yw rhai ardaloedd yng Nghymru wedi cyrraedd y pegwn o ran nifer o achosion Covid-19. Yn ôl rhai amcangyfrifon, gallai rhai ardaloedd penodol fod yn fis i ffwrdd o’r pegwn.

NID yw gweithwyr a phreswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru yn cael eu profi am Covid-19, yn ôl polisi swyddogol. Nid oes modd iddyn nhw wybod os ydyn nhw wedi dal yr haint.

Mae gan rai pobl sy’n darllen y diweddariad hwn deulu sy’n cael ei effeithio. Mae pobl yn marw.

Yn aml nid oes gan weithwyr cartrefi gofal offer gwarchodol.

Yr wythnos hon rydym yn cysylltu â gweithwyr mewn cartrefi gofal a gwasanaethau cymorth cartref arall ar draws Cymru – er mwyn cynnig offer am ddim. Rydym yn gallu ymestyn i fwy o’r sector nawr, diolch am ddata ar 1450 safle rydym wedi ei dderbyn.

Mae hyn yn effeithio ar lawer o bobl. Ystyriwch y preswylwyr, defnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr, a’r holl gartrefi a theuluoedd.

Mae’r cyfathrebu â, a darpariaeth i, weithwyr yn ysbytai GIG Cymru a safleoedd eraill yn parhau.

Dyma un neges ymhlith nifer ac mae’n rhaid i mi ei rhannu gyda chi:

“Mae Antur Waunfawr yn cefnogi 75 o oedolion ag anableddau dysgu, ac mae llawer ohonynt yn y categori ‘risg uchel’ pe baent yn datblygu symptomau Covid-19.”

“Roeddem yn ei chael hi’n anodd iawn dod o hyd i gyflenwadau digonol o PPE i’n gweithwyr cefnogol, a chlywsom y gallai Tarian Cymru helpu gyda’n hapêl. Fe wnaethom lenwi holiadur byr ar-lein… ac mewn dim roedd Tarian Cymru wedi dod o hyd i fisors a masgiau FFP2 ac wedi’u rhoddi i ni. Rydym mor ddiolchgar am eu cefnogaeth a byddem yn argymell i unrhyw weithwyr iechyd sydd angen PPE i gysylltu â nhw.”

“Diolch i Tarian Cymru a phawb sydd wedi cefnogi eu hapêl cyllido torfol!”

Diolch o galon i’r 862 o bobl a grwpiau sydd wedi helpu gweithwyr iechyd a gofal – trwy gyfrannu at waith Tarian Cymru yn ei thair wythnos gyntaf.

Diolch yn fawr i’r grwpiau cymunedol, cerddorion, beirdd, ymgyrchwyr, arwerthwyr awchus, actorion, timau chwaraeon, corau, a phawb arall sydd wedi rhannu’r ymgyrch ac wedi codi arian.

Rydym newydd gyrraedd y targed £50,000 – ond mae llawer mwy i’w wneud.

Mae’r targed newydd o £100,000 yn adlewyrchu difrifoldeb y sefyllfa, a’r dyhead i ddiwallu mwy o angen.

Rhannwch y ddolen tarian.cymru heddiw gyda dau neu fwy o bobl rydych chi’n nabod.

Lluniau: Tŷ Llandaff / Antur Waunfawr

Categorïau
Apêl gyntaf Cyfryngau

Tarian Cymru ar Newyddion S4C: “y darian eisoes yn amddiffyn gweithwyr rheng flaen y gwasanaeth iechyd”

“y darian eisoes yn amddiffyn gweithwyr rheng flaen y gwasanaeth iechyd”

Dyma Newyddion S4C (nos Lun) ar sut mae pobl ar draws Cymru yn cefnogi gweithwyr iechyd a gofal trwy fenter Tarian Cymru.

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Clwb 400: cyfle i ennill crys Joe Allen

English

Dyma’ch cyfle arbennig i chi ennill crys yr anhygoel Joe Allen wedi ei arwyddo.

Dyma ei grys o gêm pêl-droed Cymru yn erbyn Croatia yn 2012.

Nid yw cyfle fel hyn yn ymddangos yn aml!

Mae bob rhif sydd ar gael yn siawns i ennill, ac yn costio £20.

Ewch i’r eitem ar Facebook i brynu rhif (neu ddau…) am siawns i ennill.

Mae’r holl arian yn mynd tuag at fenter Tarian Cymru: offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

PPE: tu hwnt i’r £20,000

English

Annwyl Bawb

Mae’n debyg bydd problemau PPE enbyd yng Nghymru am sbel.

Yn ôl ein gweinidog iechyd ‘ychydig ddyddiau’ yn unig o PPE sydd ar ôl – ac roedd hynny ddydd Mawrth, yn ôl BBC Cymru Fyw.

Am yr haf (o leiaf) bydd angen ymatebion cymunedol i weithwyr iechyd a gofal – lle mae ymdrechion swyddogol wedi methu.

Targed newydd

Rydych chi wedi helpu ni i gyrraedd y targed o £20,000 nos Iau, diolch o galon i chi.

Rydym wedi gosod targed newydd o £50,000 yn syth.

Yr angen mwyaf yw i archebu mwy o gownau meddygol i’n gweithwyr iechyd. Rydym wedi dosbarthu rhai, ond mae nhw’n mynd yn gyflym. Dydyn ni byth yn eistedd ar focsys PPE.

Mae Tarian Cymru wedi archebu’r eitemau: menyg, gownau meddygol, mygydau, a feisors.

“Dan ni’n iwsio masks papur, ac oedd nghalon ‘di colli curiad pan ges i’r alwad ffôn. Diolch o galon, allwn i ddim deud pa mor ddiolchgar ydan ni.”
Di-enw, ysbyty yng ngogledd Cymru

Rhannwch, rhannwch, RHANNWCH:
https://tarian.cymru

Darllenwch flog Tarian Cymru am syniadau ac ysbrydoliaeth.

Y gwaith

Yn ogystal ag archebu mae Tarian Cymru wedi partneru gyda phrosiectau gweithgynhyrchu lleol am feisors, gan gynnwys Prosiect Cymunedol Crymych ac Ysgol Bro Morgannwg.

Rydym yn datblygu ein rhwydweithiau dosbarthu a thimau i ymestyn i HOLL ysbytai a safleoedd iechyd a gofal Cymru. Mae pawb yn gwirfoddoli.

Mae’r holl gefnogaeth – ariannol, ymarferol, a moesol – yn galonogol iawn.

Ar hyd y daith rydym yn rhannu ein holl gysylltiadau cyflenwi gyda’r awdurdodau Cymreig, ac yn addasu gweithgaredd ar sail angen.

Dyma lun uchod o Ward H, Ysbyty Treforus, Abertawe yr wythnos hon.

Rhannwch

Rhannwch wefan Tarian Cymru, trydariadau Twitter a negeseuon Facebook i annog ffrindiau i gyfrannu.