Gweithdrefnau ymarferol

English

Mae’r manylion isod yn perthyn i apêl gyntaf Tarian Cymru rhwng 7fed mis Ebrill a 9fed mis Gorffennaf 2020.

Mae Tarian Cymru yn gwario pob rhodd ar PPE, a chostau pacio a cludo cysylltiedig ar gyfer y PPE.

Mae’r cyflenwyr PPE yn arbenigwyr amrywiol sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, Lloegr, China a gwledydd eraill i’w hychwanegu.

Mae’r PPE yn cael ei ddanfon i ganolfan ddosbarthu Tarian Cymru yn Sir Benfro. Mae’n cael ei ddosbarthu mewn fan a char i bob rhan o Gymru gan yrwyr gwirfoddol. Yna fe’i rhoddir yn rhad ac am ddim i weithwyr gofal a gweithwyr iechyd GIG Cymru. Mae’r gweithwyr hyn wedi’u lleoli mewn ysbytai, cartrefi gofal, meddygfeydd, hosbisau a safleoedd eraill GIG Cymru. Ni chaiff unrhyw gategori arall o weithiwr neu berson PPE gan Tarian Cymru. Nid yw PPE byth yn cael ei werthu. Ym mhob achos caiff ei roi dim ond i weithiwr a enwir sy’n gyfrifol am adran neu ward sefydliad.

Cyfeiriwch at ein diweddariadau GoFundMe, @tariancymru ar Twitter, Tarian Cymru ar Facebook a’r wefan hon i gael tystiolaeth ffotograffig a fideo o weithwyr sy’n derbyn PPE.

Ymhob achos, cyn i archeb gael ei wneud, rydym yn gwneud asesiad trylwyr o enw da’r cyflenwr, ansawdd y stoc PPE, a’i ffitrwydd a’i briodoldeb i’w ddefnyddio gan weithwyr iechyd a gofal. Gwneir hyn mewn ymgynghoriad agos ag arbenigwyr pwnc o’r sefydliad NHS Hero Support, ac ymgynghorwyr eraill. Mae maint archeb yn dibynu ar ddata a gyflwynir gan y gweithwyr trwy’r ffurflen ar-lein a chyfathrebu uniongyrchol gyda’r gweithwyr hynny. Mae’r data hyn yn adroddiadau cywir o angen gwirioneddol ymhlith y gweithwyr (sydd eu hunain yn arbenigwyr yn eu priod feysydd).

Mae ymwadiad ar ein gwefan yn nodi’n glir gyda’r ffurflen ar-lein “nad yw Tarian Cymru na’i bartneriaid na chyflenwyr yn gyfrifol am ddewisiadau o offer na phenderfyniadau rydych chi’n wneud.”. Er y gwnewn bob ymdrech i sicrhau bod offer yn addas ac o safon uchel, nid yw’r ymgyrch mewn sefyllfa i gymryd cyfrifoldeb am ei ddefnydd.

Gwneir mwyafrif y rhoddion ar system GoFundMe. Mewn rhai achosion mae prosiectau codi arian yn trosglwyddo rhoddion trwy drosglwyddiad banc BACS neu Paypal. Caiff rhain eu cofnodi ar system GoFundMe fel rhoddion all-lein. (Un enghraifft yw Carwyn Ellis sydd wedi codi arian gyda’i werthiannau Bandcamp.)

Alice Jeffs o Gaerdydd, trysorydd yr ymgyrch, sydd yn trosglwyddo’r holl arian i gyfrif banc Monzo wedi ei neilltuo i Tarian Cymru yn unig. Mae copïau o gofnodion ariannol ar gael ar gais. Mae Alice yn feddyg cymwys gyda nifer o gysylltiadau proffesiynol â gweithwyr iechyd a sefydliadau iechyd yng Nghymru a gwledydd y DU.

Rydym yn y broses o gwblhau cyfansoddiad sefydliadol, a phenodi ymddiriedolwyr ar gyfer Tarian Cymru – yn unol ag arfer gorau.

Mae holl drefnwyr Tarian Cymru yn gweithio ar sail wirfoddol ddi-dâl.