Gwnewch her noddiedig i gefnogi Tarian Cymru: canllaw

English

Mae’r dudalen hon yn rhan o apêl gyntaf Tarian Cymru sydd wedi dod i ben. Cefnogwch apêl Ni Yw Y Byd os gwelwch yn dda!

Mae apêl Tarian Cymru wastad angen i bobl fel chi fentro i godi mwy o arian. Mae cyflawni her yn ffordd hwyl o gefnogi.

Mae bob ceiniog rydych chi’n gallu codi yn helpu prynu PPE i weithwyr iechyd a gofal Cymru.

Dyma ganllaw ar sut i drefnu her neu stynt dros Tarian Cymru a gwahodd ffrindiau a theulu i’ch noddi.

Dewis her

Dewiswch her, gweithgaredd neu gamp! Yn ddelfrydol byddai hi’n rhywbeth:

 • rydych chi eisiau gwneud
 • ac yn gallu gwneud
 • rydych chi heb gyflawni o’r blaen
 • sy’n sbarduno’ch ffrindiau a theulu i’ch noddi
 • diogel

Mae rhai o’n cefnogwyr yn gwneud her ar y cyd fel tîm ac mae rhai yn dewis gwneud her fel unigolyn.

Dyma engreifftiau o heriau mae pobl yn gwneud dros Tarian Cymru:

Am yr angen i greu tudalen codi arian

Rydym yn argymell creu tudalen newydd ar GoFundMe ar gyfer eich codi arian.

Dyma fydd eich ‘cartref’ ar gyfer codi arian, ac mae angen cyfeirio pobl at y tudalen yn aml. Bydd e’n le i chi gyflwyno eich her benodol a’ch targed, derbyn taliadau cerdyn wrth noddwyr, a rhannu diweddariadau.

Fel arall mae tudalen canolog Tarian Cymru ar GoFundMe, ac mae opsiwn i chi ofyn i bobl gyfrannu yn syth yna. Yr anfantais yw bod y wybodaeth yna yn fwy cyffredinol. Mae eisiau rhywle penodol i chi sôn am eich her ac eich targed chi!

Creu tudalen GoFundMe

Ewch amdani i greu tudalen GoFundMe newydd. Dilynwch y cyfarwyddiadau cam-wrth-gam.

Gosodwch darged. Dylai hi fod yn rywbeth cyrraeddadwy. Mae wastad modd cynyddu’r targed ar ôl ei gyrraedd.

Disgrifiwch yr her rydych chi’n bwriadu gwneud, a phryd chi’n bwriadu ei wneud.

Rhowch gwpl o luniau fyny. Mae dangos yr un mor bwysig a dweud. Peidiwch â bod yn swil!

Dwedwch yn glir fod yr holl arian yn mynd i brynu offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru trwy apêl Tarian Cymru.

Rhowch gyfeiriad gwe Tarian Cymru am ragor o wybodaeth.
https://tarian.cymru

Gosod derbynnydd (‘beneficiary’)

Dylech chi osod y derbynnydd fel Tarian Cymru yn syth, er mwyn i’r apêl gael unrhyw arian i brynu PPE cyn gynted â phosibl. Nid oes angen i chi handlo’r arian o gwbl. Bydd eich cefnogwyr hefyd yn gweld Tarian Cymru fel derbynnydd ar eich tudalen GoFundMe.

Dilynwch y camau:

 1. Ewch i GoFundMe, a chliciwch ‘Withdraw’
 2. Cliciwch ‘Set up withdrawals’
 3. Detholwch ‘Someone else’ (mewn ymateb i ‘Who will withdraw the funds?’)
 4. Rhowch:
  First name: Tarian
  Last name: Cymru
  Email: alice.jeffs2@gmail.com
 5. Cliciwch ‘Invite beneficiary’
 6. Efallai bydd yn cymryd diwrnod neu ddau i’n trysorydd Alice weld eich cais a’i gadarnhau. Ond rydych chi’n gallu codi arian yn y cyfamser heb unrhyw gyfyngiadau.

Os ydych chi’n cael unrhyw broblem ar GoFundMe peidiwch â phoeni. Gofynnwch am help drwy e-bost, Facebook, neu Twitter. Rydym yn gallu gofyn yn uniongyrchol i aelod o dîm GoFundMe ar eich rhan os oes angen.

Mae 30 diwrnod i chi osod Tarian Cymru fel derbynnydd yr arian. Rydych chi’n gallu dechrau codi arian yn y cyfamser.

Sicrhau noddwyr!

Bydd angen i chi hyrwyddo’ch her i ffrindiau, teulu, cyfeillion, cyd-weithwyr, cyn-cyd-weithwyr, cyn-athrawon, cyn-gyfreithwyr, cyn-gariadon, cyd-chwaraewyr, ac eraill!

Yn gyntaf dewiswch gwpl o bobl unigol sy’n agos atoch. Gofynnwch iddyn nhw gyfrannu arian yn syth – os oes modd. Bydd hi’n haws hyrwyddo apêl gydag ychydig yn yr ‘het’ yn barod. Y bunt gyntaf yw’r gam fwyaf… bydd pob un wedyn yn haws!

Mae ar-lein yn ffordd effeithiol o gyrraedd pobl:

 • Postiwch ar unrhyw blatfformau cymdeithasol fel eich proffil Facebook, cyfrif Twitter, cyfrif Instagram ac ati. Mae fideo a lluniau yn ffyrdd da o denu sylw.
 • Ar Facebook dylech chi ystyried creu digwyddiad neu grŵp ar gyfer eich her, ac wedyn gwahodd llwythi o bobl. Nodwch taw digwyddiad neu grŵp sydd orau achos mae’n anoddach cyrraedd pobl trwy ‘dudalen brand’ Facebook newydd sbon.
 • Rhannwch y neges mewn grwpiau WhatsApp.
 • E-bostiwch ffrindiau a theulu.
 • Mae rhai gweithleoedd yn cynnal negesfwrdd, mewnrwyd neu sianel o ryw fath. Os nad ydych chi’n gwybod sut i rannu neges am eich her gofynnwch i’r person sy’n rheoli’r system os oes modd ei rhannu.

Cofiwch y ffyrdd canlynol o gyrraedd pobl:

 • Ffonio pobl
 • Eitem yn eich papur bro lleol neu negesfwrdd
 • Cylchlythyr eich cor, tîm chwaraeon, cymuned ffydd
 • Gofyn yn garedi i rywun dylanwadol neu enwog rannu’r neges ymlaen

Mae’n iawn i gyrraedd yr un person trwy ddulliau gwahanol. Bydd angen i rai o’ch cefnogwyr weld y neges mwy nag unwaith cyn mynd amdani a chyfrannu.

Mae GoFundMe yn derbyn cardiau talu amlwg. Os mae rhywun eisiau’ch noddi tu allan i GoFundMe dylech chi nodi’r cyfraniad fel ‘offline donation’ ar y system i gyfrif tuag at eich targed.

Y gweithgaredd

Tynnwch lawer o luniau o’r her. Rhannwch y lluniau ar y we, tra’ch bod wrthi. Gofynnwch i rywun o’ch cartref helpu os oes angen.

Gallech chi ffrydio’r her yn fyw trwy Facebook, Instagram, neu wasanaeth arall – os ydych chi’n meddwl bod hi’n digon diddorol i’w gwylio!

Rydych chi’n gallu parhau i godi arian ar ôl cyflawni’r her hefyd.

Cofiwch ddweud diolch wrth noddwyr. Mae modd gwneud hyn ar system GoFundMe.

Diolch am gefnogi gweithwyr iechyd a gofal trwy Tarian Cymru! Pob lwc!

Neges bwysig ar ddiogelwch

Chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch ac iechyd yn ystod yr her.

Dewiswch rywbeth sy’n ddiogel, sy’n caniatau i chi ddilyn y cyngor gorau o ran risg y feirws, a’r gyfraith.

Peidiwch â gwneud unrhyw beth i dorri rheolau ar ymbellhau corfforol neu unrhyw gyfraith arall.

Dydy Tarian Cymru ddim yn gyfrifol am yr hyn sy’n digwydd fel canlyniad i’ch gweithredoedd.

Nodwch fod cyfyngiadau’r cloi-lawr yn arwain at syniadau da hefyd, megis teithiau rhithiol!